Thin can, Địa chi l g ?

 

Mười thin can - theo thứ tự từ 1 đến 10 l:

 1. Gip
 2. t
 3. Bnh
 4. Đinh
 5. Mậu
 1. Kỷ
 2. Canh
 3. Tn
 4. Nhm
 5. Qu
 • Số chẵn l m (Ất, Đinh, Kỷ, Tn, u)

 • Ngy lẻ (dương can)l ngy cương (đối ngoại)

 • Ngy chẵn (m can) l ngy cương (đối nội)

Những cặp đối xung: 

Gip v Kỷ, Ất v Canh, Bnh v Tn, Đinh v Nhm, Mậu v Qu.

Mười hai địa chi - Theo thứ tự từ 1 đến 12 l :

 1. T
 2. Sửu
 3. Dần
 4. Mo
 5. Thn
 6. Tỵ
 1. Ngọ
 2. Mi
 3. Thn
 4. Dậu
 5. Tuất
 6. Hợi
 • Số lẻ l dương chi chỉ kết hợp với m can. V dụ: Gip Tt, Canh Ngọ...

 • Số chắn l m chi chỉ kết hợp với m can. V dụ: Tn Sửu, Qu Mi...

Những cặp đối xung: T v Ngọ, Sửu v Mi, Dần v Thn, Mo v Dậu, Thn v Tuất, Tị v Hợi (nghĩa l hơn km nhau 6).

Tương hợp: C hai loại, nhị hợp v tam hợp.

Nhị hợp: T - Sửu, Mo - Tuất, Tị - Thn, Dần - Hợi, Thn - Dậu, Ngọ - Mi
Tam hợp: Thn - T - Thn, Dần - Ngọ - Tuất, Hơi - Mo - Mi, Tị - Dậu - Sửu

Như vậy mỗi chi chỉ c một xung (v dụ T xung Ngọ), ba hợp (v dụ T hợp Sửu, T hợp với Thn v Thn).

Chọn ngy | ầu trang